Demos

Morfologia EuroWordNet Sintaxi
Noms Propis Lèxics Diccionaris

 

 

 


Analitzador morfològic

Aquests recursos i eines permeten analitzar la morfologia tant de mots com de frases senceres.

 

Flexionador

Amb aquesta eina podrà, a partir d'un lema, obtenir totes les seves formes associades. Entrant un verb obtindrà la seva conjugació, entrant qualsevol altra paraula obtindrà les seves formes flexionades.
 

Lematitzador

Aquesta eina permet, a partir d'una forma (una paraula qualsevol), obtenir la seva informació morfològica. Introduint una forma verbal, per exemple, obtindrà informació sobre el mode, el temps, el nombre i la persona.
 

Etiquetador

I amb aquesta altra eina podrà etiquetar morfològicament els components d'una frase sencera. Per cada component reconegut de la frase l'eina mostra la seva corresponent descripció morfològica.
 

 


 

Analitzador sintàctic

L'analitzador sintàctic agrupa els constituents de les frases prenent com a entrada el resultat del procés de l'anàlisi morfològica.

 

L'analitzador

Aquesta eina permet analitzar sintàcticament una frase qualsevol, fent-ne una anàlisi superficial (identificació de constituents) o més detallada (agrupament de constituents en oracions).
Per poder executar aquesta demostració necessitarà activar el suport del seu navegador de Web pel llenguatge Java.

 


Noms propis

La base de dades de noms propis conté més de 290.000 formes d'uns 44.000 noms propis. A més vincula aquests a trigger-words, que són paraules que acostumen a trobar-se en el context del nom, i que moltes vegades s'utilitzen per fer-ne referència des d'altres parts del text.

Cercador de noms propis

Hi ha moltes maneres d'escriure un nom propi, cosa que dificulta molt els processos automàtics de cerca. Aquesta eina permet consultar a la base de dades un nom propi a partir de qualsevol forma. Així, per exemple, per consultar el nom Federico García Lorca es pot fer amb qualsevol de les següents formes:

Federico García Lorca
Lorca
F. García Lorca
Lorca, Federico
F. Lorca
 

 


 

Lèxics bilingües

Amb aquesta eina podrà consultar els termes equivalents que apareixen en els lèxics bilingües espanyol-anglès i català-espanyol de CLiC.

Cada consulta mostra per a cada accepció de la paraula els termes equivalents en la llengua de partida seleccionada, una glossa descriptiva extreta de la xarxa lexicosemàntica EuroWordNet, que il·lustra el sentit de l'accepció, i la categoria morfològica que li correspon.

 


 

Diccionari de col·locacions de l'espanyol (DiCE)

El Diccionari de col·locacions de l'espanyol (DiCE) és un projecte lexicogràfic en curs desenvolupat a la Universidad de La Coruña i és un dels resultats d'X-TRACT2.

Al DiCE es poden trobar les col·locacions més freqüents dels noms de sentiment. Per exemple, alegría loca, vergüenza terrible, honda pena, etc. són col·locacions en què l'adjectiu s'empra per intensificar el sentit expressat pel nom.

El DiCE s'insereix dins la línia d'investigació sobre diccionaris de col·locacions (Benson et al. 1986; Hill i Lewis 1997; Polguère 2000; Crowther et al. 2002), però a diferència d'aquests, al DiCE les col·locacions reben una descripció semàntica i sintàctica per mitjà de glosses i de les funcions lèxiques (Mel'cuk et al. 1995). Tot i que ha estat concebut com un diccionari de producció o de codificació, el DiCE també permet realitzar cerques inverses, és a dir, es pot consultar quins noms es combinen amb un verb, un adjectiu o un nom determinat fent-hi clic a sobre. El resultat de la cerca oferirà una llista de col·locacions formades per diferents noms base però amb el mateix verb, adjectiu o nom col·locatiu.