AnCora-Verb
  Spanish Catalan
Lemmas 2.820 2.248
senses 3.938 3.118
frames 5.117 4.642
AnCora-Nom
  Spanish Catalan
Lemmas 1.658  
senses 3.098  
frames 3.208