Corpora 
AnCora_CA selecciona tots els corpus
AnCora_ES deselecciona tots els corpus
EPEC_EU Veure resultats en grups de
Cerca totes les frases que continguin la paraula:
Cerca totes les frases que continguin el lema:
Quins contenen
Quins fan funció de
Quins sintagmes fan funció de
Quines frases contenen i (opcional)
Buscar estructura sintàctico-semàntica del verb
Quins papers temàtics té la funció sintàctica
Quines funcions té el paper temàtic
Quines frases contenen el paper temàtic i (opcional)