Araknion-Lex

Araknion-Lex, una xarxa de relacions lèxiques obtingudes a partir de corpus tot aplicant la hipòtesi de semblança contextual. Aquesta anàlisi donarà com a resultado el graf de relacions de semblança i els lexicons de contextos sintagmàtics.