Vés al contingut

Araknion-Clusters

Experiments realitzats a partir de diverses matrius de features i similaritats. S'ha utilitzat la aplicació de clustering automàtic cluto. A continuació es presenten alguns resultats:

  • Basat en la matriu term-deps4, que relaciona totes les paraules del corpus araknion amb els seus contextos sintàctics (pares i fills). Veure
  • Basat en la matriu ancora-patterns, que relaciona tots els predicats del corpus ancora amb els seus patrons d'arguments i rols temàtics. Veure